Zorgstructuur

Wij zorgen voor alle kinderen

Om àlle kinderen te geven wat ze nodig hebben, werkte ons team een transparant stappenplan uit. Bij alle stappen van dit traject staan de talenten en interesses van de kinderen voorop, zodat het zelfvertrouwen kan blijven groeien. Door de voortdurende professionalisering van onze leerkrachten zijn zij expert in het bieden van kwaliteitsvol onderwijs in een stimulerende leeromgeving.

  • Tijdens een klasbespreking tussen zorgcoördinator en klastitularis worden alle kinderen besproken. De talenten en interesses, schoolse prestaties, welbevinden, kindkenmerken en nodige differentiatie worden in kaart gebracht. We maken de basiszorg breed, zodat alle kinderen hier voordeel uit kunnen halen. Door preventief te werken vergroten we de kans op succes bij alle kinderen.
  • Wanneer er signalen zijn dat een (leer)probleem extra aandacht vraagt, worden acties voorgesteld op een eerste zorgoverleg. Hier gaan de zorgcoördinator en de klasleerkracht de hulpverlening in kaart brengen. Ook kan de leerkracht nood hebben aan tips, materialen of andere ondersteuning. Misschien heeft het kind, naast gewone differentiatie in de klas, nood aan verhoogde zorg (tafelkaart, rekenmachine, aangepast meubilair, spellingcorrector, gesprek met de zorgcoördinator, …).
  • Op een tweede zorgoverleg wordt dan bekeken of de hulpverlening voor dit kind voldoende is.
  • Indien er nood is aan een meer ingrijpende differentiatie, wordt voor deze kinderen een MDO (MulitDisciplinair Overleg) georganiseerd. Hier overleggen klastitularis, CLB, zorgcoördinator en directie welke extra acties dienen ondernomen te worden: welke uitbreiding van zorg aangewezen is.
  • Kinderen die toch genoodzaakt zijn om op een apart leertraject (IAC of individueel aangepast curriculum) te werken, worden eveneens multidisciplinair besproken.

We verzamelen op deze manier veel info in verband met het schooltraject van de kinderen. Deze informatie wordt aan het einde van het schooljaar overgedragen aan de nieuwe klasleerkracht, zodat de overgang naar de nieuwe klas voor de leerling vlot kan verlopen.

De klastitularis brengt de ouders op de hoogte van de acties die ondernomen worden. Dit gebeurt formeel (op oudercontacten of via smartschool) én informeel (bv. bij het brengen/ ophalen van de kinderen, telefonisch, …).

Op vraag van de klasleerkracht en/of de ouders, kan de zorgcoördinator een oudergesprek bijwonen of organiseren.

Ook wanneer de ouders een gesprek wensen met het CLB of met externe hulpverleners op onze school, kan de zorgcoördinator hiervoor een overleg organiseren.

In heel dit proces staat communicatie centraal. We hechten heel veel belang aan een open en correcte communicatie. We hebben immers hetzelfde doel: we willen het beste voor elk kind.